Plannen van de stichting de Buitenkans 2020 – 2023

Opgericht april 2010

1. Inleiding

Een op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Toch stuiten mensen met psychische of psychiatrische problemen vaak op onbegrip. Want helaas zorgen taboes en beeldvorming er voor dat deze mensen niet open over hun problematiek durven te praten. Er bestaan mythes en vooroordelen over de psychiatrie. Psychiatrie wekt bij velen gevoelens en gedachten op die geassocieerd worden met gevaarlijk en onberekenbaar gedrag. Dat kan een belemmering zijn in het herstelproces van iemand die te maken heeft met geestelijke gezondheidsproblemen. Voorlichting via de massamedia worden vaak teniet gedaan door informatie over individuele voorvallen. Stereotypen worden zo bevestigd en uitvergroot. De Buitenkans is in april 2010 als samenwerkingsverband opgericht, om de beeldvorming over geestelijke gezondheid te beïnvloeden. Dat taboes bespreekbaar worden en zodat burgers met geestelijke gezondheidsproblemen meer kansen krijgen. Op individueel en samenlevingsniveau. Vanaf de oprichting heeft de stichting succesvolle activiteiten georganiseerd. Beeldvorming over geestelijke gezondheidsproblemen is daarmee beïnvloed. Samen met cliënten, vrijwilligers, ervaringswerkers, kunstenaars, muzikanten, sponsoren, ambassadeurs, steunpilaren en bezoekers is een inhoudelijke programmering ontpopt. Er is sprake van een toenemend enthousiasme over de gevonden werkrichting en een stimulans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De activiteiten van de Buitenkans bevorderen de vergroening van het Landgoed Willibrordus en het proces van de omgekeerde integratie. Zo bedacht de Buitenkans het concept van het meerdaagse festival Willibrordus Draait Door met de ondertitel: “voeding voor de geest”. Met ingang van 2017 wordt WDD door een zelfstandige stichting georganiseerd.

Stigma en herstelverhalen.

In 2013 werd door GGZ-NHN een begin gemaakt met de herbestemming van het rijksmonument St. Willibrordus. In dat kader kwam aan de orde welke plek de collectie van het museum psychiatrie Willibrordus zou moeten hebben. Niet alleen de vraag over hoe de collectie te conserveren en te beheren kwam aan de orde. Scherp in beeld kwam de vraag of het tonen van de collectie bijdroeg aan de instandhouding van het stigma over de psychiatrie. Het museum (ver) toonde immers weinig over de moderne ggz en de herstelmogelijkheden. Medio 2014 besloot GGZNHN het museum St. Willibrordus Heiloo te sluiten en de gehele collectie over te dragen aan het museum het Dolhuys en op het landgoed Willibrordus een Verhalenkamer in te richten. Een Verhalenkamer als ontmoetingscentrum waar (ex)cliënten en vrijwilligers actief zijn om bezoekers te ontvangen. Een Verhalenkamer die ruimte biedt aan herstelverhalen zonder de geschiedenis van de psychiatrie te ontkennen. De Verhalenkamer biedt daarom ook ruimte om delen van de historische collectie aan de hand van een thema tentoon te stellen. September 2016 werd Verhalenkamer Willibrordus geopend. Droom van de Verhalenkamer is om een plaats – of beleving – te zijn die bijdraagt aan het normaliseren van psychiatrie. Een plek die mensen mét en zonder psychiatrische problemen inspireert om ‘het psychiatrische stigma’ te verwijzen naar de geschiedenis. Om samen een punt te zetten achter dát verhaal. De Verhalenkamer heeft een spilfunctie op het Landgoed. Het is VVV informatiepunt, landgoed winkel, startpunt voor expedities, wandel-fietsroutes en ticketverkooppunt voor de Cultuurkoepel. De dagelijkse gang van zaken, openstelling 6 dagen per week, wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische heden of verleden.

   

Verhalenkamer Willibrordus en stichting de Buitenkans.

De dagelijkse gang van zaken zoals de inrichting van wisselexposities, het runnen van de landgoed winkel, het organiseren van bijeenkomsten voor vertellers van herstelverhalen, de bemensing van het VVV informatiepunt is door GGZ NHN ondergebracht bij de Buitenkans. Daartoe is een overeenkomst, gelijk aan de overeenkomst voor gebouw de Trog, met GGZ NHN afgesloten. De dagelijkse coördinatie voor de Verhalenkamer wordt gedaan door een medewerker(s) van de afdeling vastgoed van GGZ-NHN. In 2016 is een begin gemaakt om historisch materiaal digitaal beschikbaar te maken en een format ontwikkeld om een herstelverhalen op video vast te leggen. Vertelde herstelverhalen komen zo voor de bezoekers beschikbaar. Met onderwijsinstellingen MBO en HBO en ondernemersverenigingen is contact gelegd voor het houden van rondleidingen. Vanaf mei 2017 is een vaste expositie ingericht met de titel: Waanzin in de wereldliteratuur. Met uitgeverijen is contact om de Verhalenkamer als locatie voor boekpresentaties. Met I-Connect Heiloo werd de website www.verhalenkamerwillibrordus.nl ontwikkeld. De organisatie VVV ontwikkelt beleid met de titel: Holland boven Amsterdam. Doel is (dag) toeristen te verleiden andere bezienswaardigheden te bezoeken. www.hollandbovenamsterdam.com

2. Missie

Het anders willen wij gewoon maken. De vlinder in het logo van de Buitenkans is daarom van bijzondere waarde. Mensen waarderen zijn schoonheid en begrijpen de kwetsbaarheid. De vlinder heeft de kans gekregen zich te ontpoppen. De rups is hij niet meer, dat weten we allemaal. En als je echt naar een vlinder kijkt, ontdek je zijn eigenschappen en unieke details. Ook mensen die te maken hebben met geestelijke problematiek hebben hun kwetsbaarheden en hun unieke eigenschappen. In tegenstelling tot de rups, waar de ontwikkeling naar vlinder natuurlijk gaat, hebben zij in veel gevallen steun bij deze ontwikkeling nodig.

Vlinders in je buik

De Buitenkans wil baanbrekende activiteiten en publicaties ondersteunen die leiden tot een andere beeldvorming over burgers met psychiatrische problematiek. Centraal daarin staat dat de beste bruggen tussen mensen ontstaan door een echte ontmoeting, direct menselijk contact, luisteren naar verhalen, het kennismaken met en het uitwisselen van ervaringen. Maar ook van dromen en verlangens. Wij streven naar ontpoppingsactiviteiten waar je vlinders van in je buik krijgt.

Strategie

Werken aan beeldvorming vergt van iedereen doorzettingsvermogen. Dat weet de Buitenkans en dat bevestigen wij. Veel organisaties in de geestelijke gezondheidszorg werken aan beeldvormingsactiviteiten. De Buitenkans doet dat ook. Maar net even anders samen met cliënten, naast betrokkene en vrijwilligers.

Samen

De Buitenkans wil ervaringen van cliënten en hun directe omgeving horen en laten horen. Wij willen persoonlijke capaciteiten stimuleren en zo gemeenschappelijk nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen creëren. Daarom vinden wij dat juist bij beeldvormingsactiviteiten de cliënten een actieve rol hebben. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om de zorg en kansen. Ook initiatieven, passend binnen de doelstellingen, van beleidsmakers, verantwoordelijken of hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op beeldvorming omarmen wij.

Gewoon doen

De Buitenkans wil de gelegenheid bieden om activiteiten gericht op ontmoeting en beeldvorming te stimuleren. Werkende wijs ontwikkelen wij kleinere en grotere beeldvormingsactiviteiten.

 3. Initiatieven aanmelden

Initiatieven kunnen door individuen of organisaties bij de Buitenkans worden aangemeld. De Buitenkans stelt haar faciliteiten zoals de Trog en Verhalenkamers beschikbaar en ondersteunt inspanningen om immateriële middelen te verwerven. Aanmeldingen door derden worden door het bestuur inhoudelijk en materieel beoordeeld en getoetst aan de doelstellingen van de stichting.

 4. Het opzetten van beeldvormingsactiviteiten

Beeldvormingsactiviteiten zijn zinvol, ook de kleinschalige, als zij een bijdrage leveren aan de hogere missie. Want het grote geheel van activiteiten draagt uiteindelijk bij aan een andere en eerlijke beeldvorming. Wij vinden bovendien dat beeldvormingsactiviteiten voor meerdere doelgroepen zinvol zijn. Ook voor potentiële zorggebruikers en hulpverleners. Want de activiteiten leveren een bijdrage aan drempelverlaging. Voor het vragen om hulpverlening. De Buitenkans streeft samenwerking en activiteiten na waar je hoe dan ook vlinders van in je buik krijgt. Het is een buitenkans om activiteiten in samenwerking met ons te doen.

Tien tips

Onderstaande tips kunnen u helpen bij het ontpoppen van uw idee voor het opzetten van een activiteiten:
• Focus op unieke eigenschappen, niet op kwetsbaarheden.
• Betrek cliënten zo actief mogelijk.
• Bevorder ontmoeting aangevuld met voorlichting en educatie.
• Bepaal realistische doelstellingen voor de activiteit.
• Zoek een evenwicht tussen een eenvoudige en een genuanceerde boodschap.
• Geef een realistisch beeld van de hedendaagse psychische en psychiatrische hulpverlening.
• Bied een realistisch beeld aan van wat psychische en psychiatrische aandoeningen zijn.
• Combineer verschillende strategieën.
• Creëer een zekere continuïteit: een bescheiden programma dat herhaalbaar is, is soms effectiever dan een eenmalig grootschalig evenement. Bij een win-win situatie vergroot de kans op een structurele samenwerking.
• Evalueer, deel en etaleer ervaringen.

5. De Trog

De oude varkensstal achter op het terrein van GGZ-NHN is heringericht en kreeg de naam de Trog. De Trog is het vaste onderkomen voor het filmhuis- theeschenkerij en galerie de Buitenkans. In de nabijheid van de Trog staat het dierenknuffelverblijf, liggen moestuinen van de basisschool, de vlindertuin, buurttuin Ypestein, de natuur speel plaats en staan fruitbomen. De Trog is vanaf de oprichting een belangrijke ontmoetingsplaats. Voor cliënten, vrijwilligers en bezoekers is het een “creatieve broedplaats” geworden. Vlak bij de Trog is de kwekerij de Buitenkans. Bezoekers van de kwekerij kunnen hun bezoek combineren met een bezoek aan de galerie/theeschenkerij.. De aandacht voor de kwekerij, moestuinen, fruitbomen, dieren en de natuurlijke ingrediënten die de theeschenkerij gebruikt dient het doel aandacht te vestigen op het belang van goede voeding. Bijvangst is dat de achterzijde van landgoed Willibrordus veel toegankelijker is geworden. Deze toegankelijkheid levert een belangrijke bijdrage aan het GGZ NHN beleid om het terrein te ontsluiten en onderdeel te laten worden van de gemeenschap.

In 2013 is een werkgroep vrijwilligers uit de wijk Ypestein aangehaakt bij de Buitenkans. De werkgroep ontwikkelde met de bewoners van de wijk een buurttuin, natuurspeelplaats en wil een verbinding leggen met het schooltuinenproject. De initiatieven worden door het Oranjefonds financieel ondersteund.

6. Exploitatie Theeschenkerij de Trog

Keuken met Karakter is de restauratieve dienst van de GGZ-NHN. De keuken met karakter is een leerwerkbedrijf. Mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt doen in de theeschenkerij ervaring op. De theeschenkerij Trog heeft een goede naam verworven en is een geliefde pleisterplaats voor bezoekers. High tea, home made gebak zijn producten die gretig aftrek vinden. Mogelijkheden worden onderzocht of de openstelling kan worden verruimd naar 6 dagen per week. De Buitenkans gaat bij gemeente een vergunning vragen voor “lichte horeca”, het blijft een voorziening waar geen alcohol wordt verstrekt.

7. Projecten

Kunst als balsem voor de ziel
Als muziek de zeden verzacht, dan is kunst een balsem voor de ziel. De grens tussen kunst, het rijk der verbeelding en waanzin is van oudsher vaag, om niet te zeggen dun of onbestaand. Grote kunstenaars balanceren op dezelfde grens. Van Gogh sneed zijn oor af, de psychosen van Dali leverde prachtige kunst op. Professionele kunstenaars proberen maar al te vaak de werkelijkheid te vervormen. Cliënten nemen de werkelijkheid soms anders waar en laten dat in creatieve creaties zien. Creatieve uitingen, schilderijen en beelden door hen gemaakt onderscheiden zich vaak niet van de professionele kunstenaars. De Buitenkans blijft professionele kunstenaars vragen gezamenlijk met cliënten tentoonstellingen in te richten. Het Kunstcollectief Samen Sterk heeft zich bij de
Buitenkans aangesloten. Het collectief ondersteunt beginnende kunstenaars, organiseert exposities en bezoekt in groepsverband musea. Kunstenaars van het livingmuseum in Bennebroek kunnen exposeren in Trog.

Momenten van kunst met vurige vertellers
Veel cliënten schrijven en houden zich bezig met poëzie. Het zijn veelal individuele processen die met en door professionele aandacht en ondersteuning meer dan de moeite waard zijn in openbaarheid te komen. Naar buiten treden met herstelverhalen en poëzie kan bruggen slaan en een bijdrage vormen tegen bestaande vooroordelen. Het organiseren van momenten waar cliënten live hun herstelverhaal vertellen of faciliteren om verhalen te komen schrijven in het schrijfcafé. In de Verhalenkamer zijn via verschillende media herstelverhalen voor bezoekers beschikbaar.

Filmhuis de Buitenkans

Filmhuis de Buitenkans organiseert aan de hand van thema’s of de actualiteit samen met vrijwilligers en ervaringswerkers een filmvoorstellingen. De jaarprogrammering wordt in samen met ervaringswerkers van GGZ NHN samengesteld.

Foto en Film
Iedere cliënt en burger kan gevraagd worden, met film en fotomateriaal, dromen en wensen in beeld te brengen. De Buitenkans wil zich inspannen om een groep samen te stellen die wensen en dromen in beeld gaan brengen en daarbij worden ondersteund door een vereniging van foto- en filmamateurs. Doel is jaarlijks met een fototentoonstelling deel te nemen aan de kunstparade Heiloo.

Muziek/toneel/straattheater
Samen muziek maken en/of zingen of een toneelstuk opvoeren, is bij uitstek een middel om je te laten horen en samen doelen te stellen. De droom om dat in het openbaar te doen is een grote uitdaging met de nodige drempels. Veelal ontbreekt de mogelijkheid om letterlijk en figuurlijk een podium te vinden waar kan worden opgetreden. De Buitenkans wil op projectbasis initiatieven stimuleren en ondersteunen waardoor burgers en zorggebruikers samen een podium beschikbaar hebben om op te kunnen treden. Samenwerking wordt gezocht met Wijzijn5D.

Vergroeningen

Groen verbindt, Groen, Grijs Gelukkig zijn kernbegrippen van twee omvangrijke projecten, ook budgettair, die op het Landgoed worden uitgevoerd. Inwoners van Heiloo, cliënten en vrijwilligers zetten zich in om het Landgoed nog groener te maken en daarmee ook de toegankelijkheid. Er valt steeds meer te beleven. De projecten staan op de website uitvoerig beschreven en kunnen dankzij het Oranjefonds en IVN worden uitgevoerd.

8. Vrijwilligers

Zonder de steun van vrijwilligers had de Buitenkans zich niet zo snel kunnen ontwikkelen. De vrijwilligers onderschrijven de doelstellingen van de Buitenkans van harte. Vaak zijn het persoonlijke of in nabijheid opgedane ervaringen die hen extra motiveren. De komende jaren wil de Buitenkans meer vrijwilligers aan zich binden. Speciale aandacht zal zich richten op familieleden en de betrokken omgeving van cliënten. De groep vrijwilligers actief in de Verhalenkamer heeft niet alleen een ontvangst functie. Zij hebben zich verdiept in de historie van de St. Willibrordusstichting, plannen de thema(wissel)expositie en regelen de expedities . Vrijwilligers zijn structureel actief of kunnen zich verbinden aan projecten. Zonder vrijwilligers kan de Buitenkans haar ambities niet realiseren. De coördinatie van de vrijwilligers wordt uitgevoerd door GGZ-NHN.

9. Huisstijl

Wij hebben een eigen huisstijl ontworpen in samenwerking met cliënten. Toegankelijkheid staat bij de communicatiemiddelen van de Buitenkans altijd hoog in het vaandel. Zowel voor schriftelijke alsook voor visuele uitingen.

10. Website

De Buitenkans heeft in samenwerking met I-Connect, onderdeel van het activiteiten centrum van GGZ-NHN de website www.de-buitenkans.org ontworpen. Het beheer van de website wordt in samenwerking met I-Connect gedaan.

11. PR

Vanaf de oprichting heeft de Buitenkans zich met succes gericht op lokale media, met name Noord-Kennemerland. De vele publicaties hebben er voor gezorgd dat de Buitenkans en haar doelstellingen bekend zijn geworden. Als middel blijft de eigen website een belangrijke schakel net als facebook en twitter. De statistieken van de website geven aan dat de site veel uniek trekt. Lokale media zoals radio, TV, nieuwsbladen en regionale kanten blijven we benaderen. Daarnaast richten wij de communicatie altijd specifiek op de cliënten en hun omgeving en verschillende hulpverlenende organisaties. Professionals die actief zijn op het landgoed Willibrordus gaan we frequenter informeren. Zij zijn met de ervaringswerkers een belangrijke schakel met cliënten, familie en andere naast betrokkenen.

Met ingang van 2017 maakt de Buitenkans 1 maal per maand een nieuwsbrief “nieuwsflits” die per mailchimp aan 400 adressen wordt gezonden. Voor de PR op facebook en twitter is een vrijwilliger actief.

12. Sponsoring en giften

De Buitenkans realiseert inkomsten en middelen op verschillende manieren. Voor het grootste deel door schenkingen, donaties, subsidies of sponsoring en een jaarlijkse bijdrage van GGZ NHN. Voor een ander deel gaat het om schenkingen, donaties of sponsering gekoppeld aan specifieke projecten of activiteiten. De Buitenkans heeft een ANBI nummer 822385016 gekregen. Schenkers kunnen een afdracht aan de Buitenkans bij de belastingaangifte verrekenen (Geefwet).

Ambassadeur of steunpilaar worden.

Ambassadeur kan iedereen worden voor minimaal € 10, 00 per jaar.
Steunpilaar kan ieder bedrijf of organisatie worden voor minimaal € 25.00 per jaar. De komende beleidsperiode wordt actie ondernomen meer ambassadeurs en steunpilaren te werven. Doelstelling van het ambassadeurschap is het hoort-zegt-voort principe.
Sponsors krijgen, indien gewenst, profilering van de eigen huisstijl in de verschillende communicatiemiddelen van de Buitenkans. Sponsors kunnen in dien gewenst geprofileerd worden als ambassadeur. De invulling van het ambassadeurschap gebeurt in overleg. Elke vlinder is een buitenkans!

13. Organisatie

Ieder bestuurslid heeft de verantwoording voor een project of activiteit (coördinator). Per activiteit worden in de bestuursvergadering of met leden van het dagelijkse bestuur afspraken gemaakt over doelen en budget. Activiteiten die door derden worden gefinancierd hebben een coördinator tevens lid van bestuur. Na afloop van de activiteit kan het bestuurslid terug treden.

14. Contact

Stichting De Buitenkans
Telefoonnummer 06 53778674
Email: info@de-buitenkans.org
Website: www.de-buitenkans.org

KvK nr.: 37163858
Rabobank: NL19RABO0 125838298
Anbi nr.: 822385016

15. Van het bestuur

Alle samenwerkende partijen van De Buitenkans zijn het er over eens: negatieve beeldvorming over mensen met geestelijke gezondheidsproblemen belemmeren hun persoonlijke en sociale functioneren. Daarom zijn beeldvormingsactiviteiten nodig. De Buitenkans is opgericht om beeldvormingsactiviteiten te stimuleren. Bestuursleden van de stichting vormen een samenwerkingsverband, zijn onbezoldigd actief, declareren geen onkosten oid. Vergoeding van onkosten verricht voor de Buitenkans zijn, als de middelen dat toestaan, mogelijk. Deze regeling geldt ook als de Buitenkans gebruik gaat maken van diensten van vrijwilligers. Uitgangspunt is dat 100 % van de ontvangen middelen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Daarmee voldoet de stichting ruimschoots aan de doelstellingen van de anbi status. De Buitenkans gaat zelf geen dienstverbanden aan. Eventuele loonkosten zijn altijd onderdeel van een project. Eenmaal per jaar stelt de stichting een financieel overzicht en begroting op.

Het staat Stichting de Buitenkans en ieder bestuurslid vrij initiatieven te ontpoppen die het doel van de stichting dienen.

Anita de Haan foto verhalenfestival
Dorien Kotterman voorzitter
Maria van Delft Kunstenaarscollectief
Marijn van Hoorn Verhalenkamer
Nico Adrichem secretaris en Verhalenkamer
Pieter Ranzijn Adviseur financiën beoordeling aanvragen
Jaap Lub Penningmeester
Theo Kloosterman Galerie en 2 e penningmeester
Marith Bakker Maatwerk

Plannen van de stichting de Buitenkans 2020 – 2023: link

Statuten: link

Samen gewoon doen!

Scroll naar boven